دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان




خیابان شهیدکرم نسب، دانشگاه آزاداسلامی - تلفن: 4220105-0671