دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

 دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
خیابان شهیدکرم نسب، دانشگاه آزاداسلامی - تلفن: 4220105-0671